Marzysz o własnym ogrodzie?

Zrealizujemy go profesjonalnie!

Procedury związane z wycinką drzew

Podstawą prawną w zagadnieniu jest:

  1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r.
  3. Obwieszczenie Ministra Środowiska (najnowsze – obowiązujące na rok 2015 z dnia 24 października 2014 r.)

Bez zezwolenia można wycinać:

W/w przypadki w dużym stopniu dotyczą ogrodów przydomowych. W innych przypadkach bez zezwolenia można wycinać drzewa i krzewy (wycinkę powinny prowadzić wyspecjalizowane firmy) gdy:

Na wycięcie innych drzew należy mieć zezwolenie! które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeśli drzewo rośnie na terenie zabytkowym zgodę na wycięcie drzewa powinien wydać wojewódzki konserwator zabytków.

We wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew należy podać

Złożenie wniosku i zezwolenie jest nieodpłatne, chyba że drzewo musi być usunięte ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wycinka drzew bez zezwolenia jest zakazana. Państwo nakłada finansowe kary na właścicieli posesji, gdzie została przeprowadzona nieuzasadniona wycinka drzew. Opłaty karne za wycinkę drzew są całkiem spore. Ustawa o ochronie przyrody zawiera maksymalne stawki opłat. Opłaty zależą od wartości drzewa, stawki wahają się od 270zł do 3500zł za 1cm obwodu! Im obwód drzewa jest większy, a drzewo bardziej szlachetne ceny rosną. Na terenach uzdrowisk, terenach zieleni miejskiej oraz terenach wokół nieruchomości zabytkowych koszta rosną o 100%, czyli dochodzą do 7000zł za 1cm obwodu drzewa. Opłaty są naliczane ze wzglądu na wartość przyrodniczą drzewa, współczynnik różnicujący dla Topoli włoskiej wynosi 1, ponieważ topola jest drzewem mało wartościowym przyrodniczo, stąd taka mała stawka za wycinkę, ale współczynnik różnicujący dla Magnolii wynosi już 7,77, ponieważ Magnolia jest drzewem wartościowym przyrodniczo.

Przykład 1:
Kara za wycinkę bez zezwolenia Topoli osiki o pierśnicy 25cm (obwód 78cm) rosnącej na posesji prywatnej wyniosłaby 294zł, ale jeśli topola rosłaby na Tereni zieleni miejskiej kara wyniosłaby 588zł.

Przykład 2:
Kara za wycinkę bez zezwolenia drzewka Magnolii japońskiej której pierśnica wynosi 32cm (obwód 100 cm, każdy cm obwodu kosztuje 293,38zł) na terenie prywatnym wyniosłaby 227 956,26zł, wycinka tej samej Magnolii na terenie uzdrowiska wzrosłaby o 100% i kara za wycinkę bez zezwolenia wyniosłaby 455 912,52zł.

Zobacz pozostałe porady:

a